Phim Noh Yoon Ho, video của diễn viên Noh Yoon Ho (2)