Cuộc Chiến: phim cuộc chiến, video cuộc chiến (107)