Phim Bholaraj Sapkota, video của diễn viên Bholaraj Sapkota (1)